Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE VAN NEXT FRIDAY BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Vitrin BV worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Vitrin BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Vitrin BV. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Vitrin BV.

2. PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

3. BESTELLINGEN

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat u de betaling uitvoert.

Wij aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Een bestelling plaatsen op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

4. LEVERING

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt, de levertermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om je producten te leveren door een stockagefout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal je bestelling geannuleerd worden en brengen we je hiervan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u ook zelf de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5. RUILEN/RETOURNEREN

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retourformulier in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Je kan je producten ook retourneren in Vitrin.

Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met uw originele leveringsbon

De verzendkosten van de retour worden door Vitrin BV vergoed uitsluitend indien u een ander product ontving dan u bestelde of het product beschadigd toekwam. In alle andere gevallen zijn de retourkosten voor de consument.

Het retouradres is:

Vitrin
Withoeflei 9, bus 3
2920 Kalmthout 
België

Opgelet: deze retourvoorwaarden en bovenstaand adres gelden enkel voor producten die zijn aangekocht in de webshop. Bovenstaande retourvoorwaarden gelden niet voor gepersonaliseerde producten m.a.w. producten die op maat van de klant afgesteld worden en producten die registratie vereisen. De bovenstaande voorwaarden gelden niet voor afgeprijsde artikelen aangekocht in de webshop.

6. GARANTIE

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. Gebreken die veroorzaakt worden door overmacht, ongeluk, nalatigheid of verkeerd gebruik of foute behandeling vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via [email protected] We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuurt u,  samen met het retourformulier en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. 

7. PRODUCTEN

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkheid.

8. REGLEMENTERING INZAKE AFSTANDSVERKOOP/HERROEPINGSRECHT

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, dit geldt niet voor bederfbare goederen of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op [email protected] waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 14 dagen na ontvangst.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Vitrin BV, Withoeflei 9, 2920 Kalmthout, België of [email protected] een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

9. OVERMACHT

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Vitrin BV beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

10. INHOUD, PRIJZEN EN DRUKFOUTEN

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. EIGENDOM VAN GOEDEREN

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Vitrin BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

12. VRAGEN OF KLACHTEN

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via [email protected]. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek. 

  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

13. VEILIGHEID WEBSITE

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. 

14. CONTACTGEGEVENS

Je kan ons contacteren per mail, telefoon, chat of post:


Vitrin
Withoeflei 9, bus 3
2920 Kalmthout 
België

Tel: +32 3 336 11 14

[email protected]

15. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Vitrin BV

Withoeflei 9/3

2920 Kalmthout


België


Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 1007.246.515 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen en met btw-nummer 1007.246.515
Rekeningnummer BE 6664 510969 8143

16. AUTEURSRECHT EN KOPIERECHT

De inhoud van deze website en andere publicaties van Vitrin BV zijn eigendom of staan onder licentie van Vitrin BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

 

 
 
Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »